Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

“Opdrachtnemer” Team-Focus B.V.
“Opdrachtgever” de wederpartij zijnde iedere (rechts)persoon, die met Team-Focus B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).
“Deelnemer” de persoon die aan een cursus, training, opleiding, incompany- / maatwerktraject, lezing en kennisbijeenkomst deelneemt.
“Open inschrijvingen” alle cursussen, trainingen, opleidingen, lezingen en kennisbijeenkomsten waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijvingen, niet zijnde incompany- / maatwerktrajecten. “Opleidingsproducten” verzamelnaam voor alle open inschrijvingen, cursussen, trainingen , opleidingen, incompany- / maatwerktrajecten, lezingen en kennisbijeenkomsten.
“Incompanytraject(en)” alle opleidingsproducten die Team-Focus B.V. organiseert voor 1 of meer opdrachtgevers.
“Maatwerktraject(en)” elk opleidingsproduct dat Team-Focus B.V. speciaal ontwikkelt en/of uitvoert in opdracht van 1 of meer opdrachtgevers.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van opdrachtgever binden niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

2.4 Mochten een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn en/of worden vernietigd, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand doordat opdrachtnemer de door de opdrachtgever ingevulde aanmelding / inschrijving of offerte aanvaardt door middel van een (elektronische) bevestiging.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft bij het gedeeltelijk volgen van een cursus, training, opleiding, incompany- / maatwerktraject, lezing, kennisbijeenkomst die van als ware de betreffende cursus, training, opleiding, incompany- / maatwerktraject, lezing en kennisbijeenkomst geheel gevolgd.

4.2 Opdrachtnemer behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.

Artikel 5: Facturering en betaling

5.1 Opdrachtnemer factureert aan opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

5.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur.

5.3 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is de opdrachtgever in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

5.4 In het geval van niet of niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 6: Medewerking van de opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte, complete en tijdige verstrekking van alle voor de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer benodigde gegevens en informatie. Indien de benodigde gegevens of informatie ontbreken heeft opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is bovendien gerechtigd om kosten voor extra werkzaamheden dan wel reeds gemaakte of hierdoor ontstane kosten, als gevolg van de niet tijdige, niet juiste dan wel niet volledige gegevens of informatie, te factureren aan opdrachtgever.

6.2 Als opdrachtnemer de opdracht uitvoert op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, zal de opdrachtgever voor eigen rekening zorg dragen voor een daartoe geschikte plaats, ruimte welke is voorzien van alle benodigde voorzieningen.

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een cursus, training, opleiding, incompany- / maatwerktraject, lezing of kennisbijeenkomst verstoren, uit te sluiten van verdere deelneming daaraan, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 7: Annulering door Team Focus B.V.

Opdrachtnemer kan een cursus, training, opleiding, incompany- / maatwerktraject, lezing, kennisbijeenkomst annuleren tot uiterlijk één week voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald, bij onvoldoende deelnemers, bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch niet

uitsluitend het uitvallen van één of meerdere docenten/trainers of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.

Artikel 8: Annulering door opdrachtgever

8.1 In het geval dat een opdrachtgever een consument betreft én de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de opdrachtgever wettelijk het recht om gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Wanneer de opdrachtgever hiervan gebruik wilt maken, dient dit binnen de geldende termijn per e-mail kenbaar te worden gemaakt via [email protected]. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van reeds verrichte betalingen op de betreffende factuur.

8.2 Er bestaat geen recht op ontbinding als bedoeld in het vorige lid als het opleidingsproduct is aangevangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8.3 In geval van annulering door opdrachtgever van de cursus, training, opleiding, lezing, kennisbijeenkomst is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

Annulering minder dan zes weken voor de aanvang van de cursus, training, opleiding, lezing, kennisbijeenkomst is een bedrag van € 150,00 aan administratie- en annuleringskosten verschuldigd door opdrachtgever, dan wel bij een lezing, kennisbijeenkomst geldt indien de prijs van het betreffende opleidingsproduct gelijk of lager is de geldende prijs. De administratie- en annuleringskosten worden door opdrachtnemer gefactureerd aan opdrachtgever en indien van toepassing verrekend met eventueel door opdrachtnemer te restitueren bedragen.

Annulering minder dan vier weken voor de aanvang van de cursus, training, opleiding is 50% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.

Annulering minder dan twee weken voor de aanvang van de cursus, training, opleiding is 100% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.

8.4 In geval van annulering door opdrachtgever van een incompany-, maatwerktraject is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

Annulering minder dan acht weken voor de aanvang van het traject zijn de door opdrachtnemer gemaakte en nader te specificeren kosten verschuldigd. De kosten worden door opdrachtnemer gefactureerd aan opdrachtgever en indien van toepassing verrekend met eventueel door opdrachtnemer te restitueren bedragen.

Annulering minder dan zes weken voor de aanvang van het traject is 50% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.

Annulering minder dan vier weken voor de aanvang van het traject is 100% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.

8.5 Annulering van een deel van het traject, betreffende een blok met aaneengesloten dagen is mogelijk, waarbij geldt dat de annuleringsvoorwaarden onder artikel 8.4 van toepassing zijn met de daarin genoemde termijnen en verschuldigde vergoedingen.

8.6 De genoemde kosten en vergoedingen in dit artikel betreffen bedragen exclusief BTW.

Artikel 9: Wijziging van (opdracht)overeenkomst incompany- / maatwerktrajecten

9.1 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om de tijdsplanning van het incompany- / maatwerktraject te herzien in het geval dat partijen de overeenkomst tussentijds wijzigen.

9.2 Als de tussentijdse wijziging van de opdracht / overeenkomst op initiatief dan wel door toedoen van de opdrachtgever tot stand komt zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen doen ten behoeve van de kwaliteit van het traject. In het geval dat de aanpassingen leiden tot meerwerk, dan wel meer kosten, worden deze aan de opdrachtgever gefactureerd en is artikel 5 onverminderd van toepassing.

Artikel 10: opschorten en ontbinden overeenkomst

10.1 Partijen zijn gerechtigd om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst. Ontbinding ontslaat de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting van reeds door opdrachtnemer nagekomen verplichtingen, dan wel reeds gemaakte, nog te maken kosten door opdrachtnemer.

10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens de opdrachtgever, indien aan de opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend door de rechtbank, het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd dan wel uitgesproken door de rechtbank, beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de opdrachtgever of de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, ontbonden c.q. beëindigd.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.2 Onder overmacht aan de zijde van opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van opdrachtnemer.

11.3 Als omstandigheden waarin sprake is van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, ziekte of overlijden van de beoogde opleider waardoor opdrachtnemer in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.

11.4 Indien de overmacht intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer tot aan dat moment na te komen.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merken rechten - ter zake van de door opdrachtnemer ontwikkelde producten komen uitsluitend toe aan opdrachtnemer of aan de licentiegevers van opdrachtnemer.

12.2 Het is opdrachtgever én deelnemer niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld product ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van opdrachtnemer te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. De opdrachtgever draagt het risico in geval van niet-naleving van deze voorwaarde door de deelnemer(s).

12.3 Het is opdrachtgever en deelnemer niet toegestaan om op basis van de door opdrachtnemer verzorgde cursus, training, opleiding, incompany- / maatwerktraject, lezing, kennisbijeenkomst, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte (les)materiaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtgever draagt het risico in geval van niet-naleving van deze voorwaarde door de deelnemer(s).

12.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de kennis en ervaring opgedaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van opdrachtgevers om hen te informeren over aangeboden cursussen, trainingen, opleidingen, trajecten, lezingen en kennisbijeenkomsten. Opdrachtgevers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze informatie door een e-mail te sturen naar [email protected] met de mededeling dat zij niet langer wenst informatie omtrent het aanbod van opdrachtnemer te ontvangen.

13.2 Opdrachtgevers komen ten aanzien van de door hen van opdrachtnemer ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Deelname aan de opleidingsproducten geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever / deelnemer. Bij uitvoering van de opdracht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

14.2 Opdrachtnemer betracht ten aanzien van al haar producten altijd de uiterste zorg. Zij kent een inspanningsverplichting ten aanzien van opdrachtgever, geen resultaatsverplichting. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door opdrachtgever betaalde prijs en beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Bij een opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden, wordt de hoogte van de schade beperkt tot de door opdrachtgever betaalde prijs over de laatste zes maanden.

14.3 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

14.4 In het geval van een gebrek aan de zijde van opdrachtnemer heeft opdrachtgever niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

14.5 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

14.6 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

14.7 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Limburg.